Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η HERBS’ SECRETS (εφεξής “Εταιρία”) αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες ιστοσελίδων, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τον αντίστοιχο εφαρμοστικό νόμο 4624/2019 και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία καθώς και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους με τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την παροχή της συγκατάθεσης σας όπου αυτό είναι εκ του νόμου απαραίτητο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα, της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.
1.Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας
Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας, είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο.
2. Νομική βάση της επεξεργασίας
• Ρητή συγκατάθεση
• Ενδέχεται η Εταιρία μας να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, με βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρίας.
• Εκτέλεση συμβατικής σχέσης με το φορέα προσωπικών δεδομένων
3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
Παραδείγματος χάριν, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή/και αγοράζετε προϊόντα από εμάς απ’ ευθείας ή/και τηλεφωνικά ή/και μέσω διαδικτύου, όταν καλείτε για την παροχή σε σας πληροφοριών ή για να λάβετε άλλες υπηρεσίες, ενημερωτικές, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, mobile marketing και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της Εταιρίας.
Ειδικές κατηγορίες δεδομένων
Κατ’ αρχήν δε συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, δηλαδή δεδομένων που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό εκτός αν μας έχετε παράσχει ρητή συγκατάθεση προς τούτο ή αν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
4. Σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας:
• Για την δημιουργία λογαριασμού σας στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας.
• Για την διαχείριση των κλήσεών σας για την αναζήτηση πληροφοριών με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών σας.
• Για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας, σχετικά με προϊόντα / υπηρεσίες μας καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
• Για να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και διαγωνισμών στους οποίους μπορεί να έχετε συμμετάσχει.
• Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στην ιστοσελίδα μας.
• Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.
• Για εσωτερικές λειτουργίες, όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγηση, λογιστική, χρέωση και έλεγχο.
• Για να σας επικοινωνούμε νέα σχετικά με την Εταιρία και τα προϊόντα της υπό την μορφή στοχευμένων διαφημιστικών ενεργειών η/και newsletter.
• Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας και σκοπούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας, οπότε η τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες μας συνήθως καταγράφεται.
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας ή/και να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας email στο info@herbssecrets.gr ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνετε από την Εταιρία.
5. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας
Η Εταιρία εφαρμόζει τις παρακάτω Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679:
1) Αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αυτή αρχή, τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.
2) Αρχή του περιορισμού του σκοπού, σύμφωνα με την οποία, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
3) Αρχή της αναλογικότητας (ελαχιστοποίηση των δεδομένων), σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι πρόσφορα, συναφή και αναγκαία για τους επιδιωκόμενους σκοπούς επεξεργασίας της Εταιρίας.
4) Αρχή της ακρίβειας των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα δεδομένα που κατέχει η Εταιρία να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Ανακριβή δεδομένα διορθώνονται ή διαγράφονται.
5) Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με την οποία η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και προστασία τους από παράνομη επεξεργασία, απώλεια, καταστροφή ή φθορά τους.
6) Αρχή του καθορισμού της χρονικής διάρκειας της επεξεργασίας (περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης), σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα αποθηκεύονται και διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας.
7) Αρχή της λογοδοσίας του υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή με τον Κανονισμό ενώπιον των εποπτικών αρχών και των δικαστηρίων.
6. Ποιοι οι τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων
• ‘Όταν δημιουργείτε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
• Όταν επικοινωνείτε με την Εταιρία μας, μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, τηλεφωνικού κέντρου (οι κλήσεις ενδέχεται να καταγραφούν), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, όπως η υποβολή σχολίων, ερωτημάτων κτλ.
• Όταν μας στέλνετε τα στοιχεία σας για την έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
• Όταν αγοράζετε ένα προϊόν και μας δίνετε τη διεύθυνσή σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στοιχεία σας για την παράδοση της παραγγελίας σας.
• Όταν αγοράζετε ένα προϊόν και/ή υπηρεσία για να ελέγξουμε την ηλικία σας και να διαπιστώσουμε εάν επιτρέπεται κατά νόμο να συμβληθείτε έγκυρα μαζί μας ή εάν χρειάζεται η συναίνεση ή υπογραφή των γονέων/κηδεμόνων σας.
• Όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες.
• Μέσω cookies, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας (Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookies της Εταιρίας μας)
• Όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, κλπ.
7. Δικαιώματα που παρέχονται στο υποκείμενο επεξεργασίας
Η Εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα εξής δικαιώματά σας κατά το ΓΚΠΔ 2016/679 ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας:
• Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε το δικαίωμα να μάθετε ποια προσωπικά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιόν λόγο.
• Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
• Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.
• Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, εκτός αν η επεξεργασία επιβάλλεται από το νόμο.
• Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
• Δικαίωμα φορητότητας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός.
• Δικαίωμα εναντίωσης και μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων βάσει προφίλ
Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να μας αποστέλλετε σχετικό αίτημα μέσω email στο info@herbssecrets.gr
Η Εταιρία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας.
Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας
Η Εταιρία μας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για να συνδεθείτε με ηλεκτρονικές πλατφόρμες και υπηρεσίες μας, να αγοράσετε προϊόντα / υπηρεσίες, να επικοινωνήσετε μέσω ιστοσελίδων με άλλους χρήστες (πχ forum, σελίδα μας σε κοινωνικά δίκτυα κλπ) ή για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.
Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία και του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει.
Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.
8. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους
Κατά κανόνα η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας.
Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι τράπεζες η/και άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, προμηθευτές μας, ή εταιρίες διαφήμισης και προωθητικών ενεργειών προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τυχόν προσφορές μας και μόνο εφόσον έχουμε την ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορεί ακόμα να είναι εταιρίες τηλεπικοινωνιών, τηλεοπτικοί σταθμοί, cloud providers, επαγγελματικοί σύλλογοι, πάροχοι οπτικοακουστικού περιεχομένου, ακτοπλοϊκές/ αεροπορικές εταιρίες, ταξιδιωτικά γραφεία, συστήματα κράτησης θέσεων και άλλα παγκόσμια συστήματα διανομής.
Στην Εταιρία επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Δεν μπορούμε όμως να σας εγγυηθούμε ότι δε θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Σας συνιστούμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων παρόχων/προμηθευτών, των οποίων προϊόντα ή υπηρεσίες αγοράζετε μέσω των ιστοσελίδων μας.
Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.
9. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.
Το προσωπικό της Εταιρίας μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, ώστε να αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένους υπάλληλους, προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι, συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.
Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.
10. Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του εμπορικού μας τμήματος, ώστε να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα.
Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεών σας για να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός ένα έχετε ρητά συναινέσει σε αυτές.
Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις (newsletter) ή προσφορές, μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω email στο info@herbssecrets.gr
11. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων
Οι ιστοσελίδες της Εταιρίας μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, όπως ενδεικτικά, παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κλπ. Πρόκειται για ανεξάρτητους φορείς, των οποίων οι ιστοσελίδες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς. Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.
12. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία
Η Εταιρία μας δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων.
Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών μας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε οποιαδήποτε προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.
Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP. Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια κρίνουμε ότι μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα Πολιτική.
13. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι τυχόν δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@herbssecrets.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: Νέο Σούλι Σερρών, ΤΚ 62100, υπόψιν Μπεντιούλη Βαία.
Ερωτήματα και σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων και/ή την εφαρμογή της από την Εταιρία εφόσον δεν απαντηθούν ικανοποιητικά από την Εταιρία είτε δεν ικανοποιηθούν σχετικά αιτήματα εντός του νόμιμου χρονικού περιθωρίου των 30 ημερών μπορούν να τεθούν και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), www.dpa.gr, Λ.Κηφισίας 1-3, ΤΚ11523 Αθήνα, τηλεφ. κέντρο: 210 6475600.
14. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία στις 28/09/2021 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.
Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που κατέχουμε και εκείνες που συλλέγουμε, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.

Shopping Cart
0
    0
    Το καλάθι σου
    Το καλάθι σου είναι άδειο Επιστροφή στο κατάστημα